اسکالید ۲۰۱۵

تیزر تبلیغاتی کادیلاک اسکالید ۲۰۱۵

شتاب ۰-۱۰۰ کادیلاک اسکالید ۲۰۱۵

شتاب ۰-۱۹۰ کادیلاک اسکالید ۲۰۱۵

نمایش نمای داخل کادیلاک اسکالید 2015 از نوع لکسانی

توجه این شکل از چیدمان داخلی به شکل استاندارد توسط کارخانه عرضه نمیشود . بلکه این اتاق محصول شرکت لکسانی که در کار طراحی و چیدمان داخلی خودرو فعالیت میکند میباشد .

نمایش نمای داخل کادیلاک اسکالید ۲۰۱۵ از نوع لکسانی ۲

توجه این شکل از چیدمان داخلی به شکل استاندارد توسط کارخانه عرضه نمیشود . بلکه این اتاق محصول شرکت لکسانی که در کار طراحی و چیدمان داخلی خودرو فعالیت میکند میباشد .

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک