الیزه S cup 2015

نمایش طراحی داخلی و خارجی لوتوس الیزه S cup ۲۰۱۵

شتاب ۰-۲۰۰ کیلومتر لوتوس الیزه S cup ۲۰۱۵ با قدرت ۲۱۴

دریفت با لوتوس الیزه S cup ۲۰۱۵

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک