جولیتا ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی آلفا رومئو جولیتا ۲۰۱۳

شتاب ۰-۱۸۰ آلفارومئو جولیتا ۱۷۰ اسب بخاری ۲۰۱۳

تست تصادف آلفارومئو جولیتا ۲۰۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک