زوندا R 2009

تیزر تبلیغاتی پاگانی زوندا R

یک دور کامل در نوربرگ رینگ با پاگانی زوندا R

صدای اگزوز پاگانی زوندا R

نمایش طراحی داخلی و خارجی پاگانی زوندا R

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک