سراتو کوپه ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی کیا سراتو کوپه ۲۰۱۴

نمایش طراحی خارجی و داخلی کیا سراتو کوپ ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ کیا سراتو کوپه ۲۰۰۰سی سی

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک