سراتو ۲۰۱۲

تیزر تبلیغاتی کیا سراتو ۲۰۱۲

شتاب ۰-۱۰۰ کیا سراتو ۲۰۱۲ ۲۰۰۰cc

تست تصادف کیا سراتو ۲۰۱۲

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک