سراتو ۲۰۱۴

نمایش طراحی بیرونی و داخلی کیا سراتو ۲۰۱۴

تست تصادف کیا سراتو ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ کیا سراتو ۲۰۱۴ ۲۰۰۰cc

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک