سورنتو ۲۰۱۵

تیزر تبلیغاتی کیا سورنتو 2015

تیزر تبلیغاتی دوم کیا سورنتو ۲۰۱۵

تست تصادف کیا سورنتو ۲۰۱۵ با هم پوشانی یک چهارم

نمایش طراحی خارجی و داخلی کیا سورنتو ۲۰۱۵

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک