فانتوم ۲۰۱۳

تیزر معرفی رولز رویس فانتوم 2013

نمایش طراحی خارجی و داخلی رولز رویس فانتوم 2013

تصادف رولز رویس فانتوم 2013

تست های بسیار سخت نظامی رولز رویس فانتوم ضد گلوله

نمایش طراحی رولز رویس فانتوم نسخه سرنتی ژنو

شتاب 0-140 کیلومتر رولز رویس فانتوم 2013 با قدرت 453

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک