لند کروزر ۲۰۱۴ gxr

تیزر تبلیغاتی تویوتا لند کروزر ۲۰۱۴

تست تصادف تویوتا لندکرویزر ۲۰۱۳

تست آفرود تویوتا لند کرویزر 2013 عبور از گل و لای

تصادف لند کرویزر با پورشه پانامرا و به آتش کشیده شدن آن

شتاب ۰-۱۰۰ تویوتا لندکرویزر ۲۰۱۴ gxr

تست کامل آفرود تویوتا لندکرویزر 2013 gxr و هم کلاسانش

سیستم کراو کنترل لندکروزر ۲۰۱۳

تست سخت حرکت در زمیت شیب دار تویوتا لندکروزر ۲۰۱۳

تست مسیر سنگ لاخی تویوتا لندکرویزر 2013

تست مسیر برفی تویوتا لندکرویزر ۲۰۱۳ و پرادو

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک