میتو ۲۰۱۳

تیزر تیبلیغاتی آلفا رومئو میتو ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی دوم آلفارومئو میتو ۲۰۱۳

تست تصادف آلفارومئو میتو ۲۰۱۳

شتاب ۰-۱۰۰ آلفارومئو میتو ۱۳۵ اسب بخاری ۲۰۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک