ونکوئیش ولانت ۲۰۱۴

طراحی خارجی و داخلی آستون مارتین ونکوییش ولانت ۲۰۱۴

شتاب 0-260 کیلومتر آستون مارتین ونکوییش 2014

صدای اگزوز آستون مارتین ونکوئیش ولانت ۲۰۱۴

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک