پیکانتو ۲۰۱۲

تیزر تبلیغاتی کیا پیکانتو ۲۰۱۲

تیزر تبلیغاتی دوم کیا پیکانتو ۲۰۱۲

شتاب ۰-۱۶۰ کیا پیکانتو ۲۰۱۲ ۸۴ اسب بخاری

تست تصادف کیا پیکانتو ۲۰۱۲

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک