گرن کبریو

تیزر تبلیغاتی مازراتی گرن کبریو mc

عزیزان این تبلیغ همانگونه که نوشته شده مربوط به نسخه گرن کبریو ام سی استرادل بوده که تفاوتهای با نسخه معمولی گرن کبریو دارد و صرفا" برای مقایسه با نسخه معمولی این فیلم را گذاشته ایم .

نمای داخلی و بیرونی مازراتی گرن کبریو mc

عزیزان این فیلم همانگونه که نوشته شده مربوط به نسخه گرن کبریو ام سی استرادل بوده که تفاوتهای با نسخه معمولی گرن کبریو دارد و صرفا" برای مقایسه با نسخه معمولی این فیلم را گذاشته ایم .

شتاب ۰-۲۸۰ مازراتی گرن کبریو

طراحی کلی صدای اگزوز و عملکرد سقف مازراتی گرن کبریو

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک