FJ کرویزر

تست آفرود تویوتا FJ کرویزر 2007

تست آفرود تویوتا FJ کرویزر 2007 مسیر برفی

تست تصادف تویوتا FJ کرویزر ۲۰۰۷

تست عبور از شکاف با تویوتا FJ کرویزر 2007

تست عبور از رودخانه تویوتا FJ کرویزر

شتاب ۰-۱۰۰ FJ کرویزر ۲۰۰۷

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک