st1 2010

تیزر تبلیغاتی زنوو st1 2010

آتش زدن یک دستگاه زنوو ST1 توسط جرمی کلارکسون

صدای اگزوز و نمایش داخل زنوو st1 2010

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک